London & Paris based

samantafalcone@gmail.com

+44 (0) 7908 983445

@samanta_falcone_